Перейти до контенту

Врайт Г. Я.

Врайт Галина Яківна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності.

Навчальна робота. Г. Я. Врайт викладає такі навчальні дисципліни – Філософія – для студентів І та ІІ курсів історико-філософського відділення спеціальностей «Філософія» та «Історія»; Філософія культури, Методика викладання дисциплін філософського циклу  для студентів-філософів IV курсу та Філософія Стародавнього світу для студентів ІІ курсу цього ж відділення; «Етнодемографія та етносоціологія» для студентів V курсу, Соціологія для студентів IV курсу, Філософія для студентів ІІ курсу філологічного факультету.

Методична робота.

Врайт Г. Я. розробила нормативні та робочі навчальні програми курсів «Філософія» для студентів І курсу історико-філософського відділення спеціальностей «Філософія» та «Історія»; Філософія культури для студентів-філософів IV курсу цього ж відділення; «Етнодемографія та етносоціологія» для студентів V курсу філологічного факультету. Врайт Г. Я.  розробила та видала навчально-методичні посібники з естетики (курс лекцій) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та  філософії для самостійної роботи аспірантів і пошукачів всіх напрямів.

Наукова робота. Наукова тема кафедри – «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання»

Основні наукові праці:

 1. Мараховська Г. Я. Аксіологічні проблеми українського суспільства в умовах глобалізації / Г. Я. Мараховська // Культура народов Причерноморья. – 2008. - № 143. – С. 128 – 131.
 2. Мараховська Г. Я. Цінності в процесах творення консолідуючої ідеології / Г. Я Мараховська, І. А. Кадієвська // Грані. – № 2 (64). – 2009. - С. 50 – 53.
 3. Мараховська Г. Я. Чинники ціннісної парадигми особистості / Г. Я. Мараховська // Наукове пізнання: методологія та технологія. - № 1 (21). – 2008. – С. 113 – 118 (Матеріали міжнародної наукової конференції,     2 – 3 жовтня 2008 р.).
 4. Нарядько Г. Я. Інформаційне суспільство в аксіологічному вимірі / Г. Я. Нарядько // Перспективи. - № 1 (45). – 2009. – С. 78 – 84.
 5. Нарядько Г. Я. Антропологічний вектор розвитку громадянського суспільства / Г. Я. Нарядько // Перспективи. – 2 (46). – 2009. – С. 111 – 117.
 6. Мараховська Г. Я. Трансформація цінностей українського суспільства в умовах глобалізації / Г. Я. Мараховська // Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «V Харківські студентські філософські читання» (Харків, березень 2008 р.). – С. 149 – 151.
 7. Нарядько Г. Я. Особистість – мета розвитку сучасного суспільства / Г. Я. Нарядько // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія освіти як методологічна основа реформування школи (Дніпропетровськ, квітень 2009 р.). – С. 253 – 254.
 8. Нарядько Г. Я. Традиції та інновації розуміння ролі соціалізації

у становленні особистості / Г. Я. Нарядько // Традиції та інновації в науці та освіті ХХІ століття: матеріали міжнародної наукової конференції (30 вересня – 1 жовтня 2010 року, м. Одеса) Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського; відп. секретар Г. Я. Нарядько. – Одеса, 2010. – 161 с.

 1. Нарядько Г. Я. Становлення загальнолюдської ціннісної парадигми / Г. Я. Нарядько, А. В. Сакун // Інтелект. Особистість. Економіка: матеріали 3-ї Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції (31 січня 2011 року, м. Донецьк) Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2011. – С. 243 – 246. – 266 с.

10 Нарядько Г. Я. Ідеологічний міф у сучасному світі / Г. Я. Нарядько // Міфологія як предтеча філософського знання: матеріали Міжвузівської регіональної науково-практичної конференції (23 грудня 2011 р., м. Одеса) Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». – Одеса, 2011. – С. 30-32.

 1. Нарядько Г. Я. Особистість сучасного вченого // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Науково-дослідна робота у вищих навчальних закладах : досвід та проблеми» – Одеса, 2011. – С. 43–45.
 2. Нарядько Г. Я. Особистість в соціумі перехідного періоду (монографія) / І. А. Кадієвська, Г. Я. Нарядько. – Одеса : ВМВ, 2013. – 151 с.
 3. Нарядько Г. Я. Особистість в дискурсі соціально-філософської думки (Ч. 1: від Античності до Відродження) / Г. Я. Нарядько // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2014. – № 12 (116). С. 22-26.
 4. Нарядько Г. Я. Особистість в дискурсі соціально-філософської думки (Ч. 2: від Нового часу до кінця ХХ століття ) / Г. Я. Нарядько // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2015. – № 2 (118). С. 16-21.
 5. Нарядько Г. Я. Особистість як цінність в українській філософській думці / Г. Я. Нарядько // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди «Філософія». – 2015. – Вип. 44. – С. 76 – 85.
 6. Нарядько Г. Я. Сучасний вектор розвитку ціннісної парадигми соціуму / Г. Я. Нарядько // Мандрівець. – 2015. – № 2. – С.
 7. Нарядько Г. Я. Ґенеза становлення особистості / Г. Я. Нарядько // Перспективи. – 2014. – № . – С.
 8. Нарядько Г. Я. Експлікація поняття «особистість в дискурсі соціально-філософської думки» / І. А. Кадієвська, Г. Я. Нарядько // Перспективи. – 2015. – №
 9. Нарядько Г. Я. Homo intelligent – мета розвитку сучасного суспільства / Г. Я. Нарядько // Матеріали конференції в Дніпропетровську
 10. Нарядько Г. Я. Методичний посібник з естетики (курс лекцій) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0601 «Архітектура» / Г. Я. Нарядько, О. В. Каранфілова. – Одеса : ОДАБА. – 2015. – 37 с.
 11. Нарядько Г. Я. Методические указания по дисциплине «Философия» для самостоятельной работы аспирантов и соискателей всех направлений / И. А. Кадиевская, Г. Я. Нарядько. – Одесса : ОГАСА. – 60 с.
 12. Naradko G. Y. «New humanism» as a vector of development of modern education / G. Y. Naradko // «Особливості та тенденції розвитку правотворчості в умовах трансформації суспільства», присвяченої святкуванню 85-річного ювілею ОДАБА: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2015 р.). – Одеса. – С. 139-141.

Організаційна робота. Приймає участь у виховній роботі студентів.

Підвищення кваліфікації – з 22 травня по 22 червня 2015 року стажувалася без відриву від основного місця роботи в Одеській державній академії будівництва та архітектури на кафедрі філософії, політології, психології та права за програмою стажування «Філософія та соціологія».