Перейти до контенту

Лісеєнко О. В.

Лісеєнко Олена Василівна

Доктор соціологічних наук, професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», голова Бюро Південно-Українського відділення Соціологічної Асоціації України.

Навчальна робота. Розробила навчальні курси «Соціологія», «Економічна соціологія та соціологія праці», «Соціологія особистості», авторський спецкурс «Посткомуністичний трансформаційний процес в Україні». Здійснює керівництво підготовкою аспірантів по соціальній філософії.

Методична робота.   О. В. Лісеєнко – соавтор підручника з грифом МОН України «Соціологія политики» (Соціологія політики: Підручник: у 2-х частинах / За ред.. В. А. Полторака, О.В. Петрова, А. В. Толстоухова. – К: Вид- во Європейського університету, 2011. – Ч.1. – 399с. – Ч. 2.- 330 с.). Укладач методичних рекомендацій та програм курсів з соціологічних дисциплін за вимогами кредитно-модульної системи навчання.

Наукова робота. Сфера наукових інтересів О. В. Лісеєнко- соціологія культури, науки та освіти, соціологія політики, методологія наукового пізнання, соціальна філософія.

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі монографії «Політична модернізація українського суспільства», 4 статей в енциклопедичному соціологічному словнику і інш. В соціології розробила інституціонально-культурний підхід до аналізу процесу трансформації сучасного українського суспільства, соціокультурну модель політичної модернізації суспільства, дослідила соціальні фактори, показники інституціональних змін сучасного українського суспільства, особливості формування та основні характеристики політичної культури українського суспільства, проаналізувала соціокультурні орієнтації, соціально-політичні настрої та динаміку цінностей населення України, визначила особливості регіональних проявів електоральної поведінки населення України, дослідила характер, форми та особливості політичної участі громадян України в європейському контексті.

Має значний досвід проведення соціологічних досліджень. Провела декілька регіональних, загально одеських моніторингових досліджень по авторській методиці, у тому числі по політичній культурі і політичній ментальності населення України.

Постійно приймає участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Проводить рецензування монографій, навчальних посібників, збірників праць, дисертаційних досліджень, авторефератів дисертацій.

З 1998 року - член Соціологічної асоціації України. З 2011 року - член редколегії журналу «Наукове пізнання: методологія та технологія» (Одеса), «Актуальні проблеми філософії та соціології» (Одеса),  «Politbook» (Index Copernicus International). Член спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій з філософії, з політичних наук при Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Основні наукові праці 2010-2016 рр.

Лисеенко Е. В. Політична участь населення України: особливості, характер, форми / Е. В. Лисеенко // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – Харків, 2010. – С. 281-285.

Лисеенко Е. В. Социальные факторы институциональных изменений в современном украинском обществе / Е. В. Лисеенко // Вісник Одеського національного університету. – Том 16. – Випуск 10. Соціологія і політичні науки. – Одеса: Астропринт, 2011. – С. 63-69.

Лисеенко Е. В. Динамика социально-политических настроений населения в современной Украине / Е. В. Лисеенко // Перспективы, № 3(53). – Одесса, 2012. - С. 72-78.

Лисеенко Е. В. Политическая ментальность современного украинского общества / Е. В. Лисеенко // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – С. 214-–218.

Лисеенко Е. В. Проблема повышения качества университетского образования и роль социологического мониторинга в этом процессе /  Е. В. Лисеенко // Молодіжна політика: проблеми та перспективи. – Дрогобич, 2012. – С. 223-227.

Лисеенко Е. В. Ценностные приоритеты населения Украины в условиях социальной трансформации / Е. В. Лисеенко // Перспективы. - № 1(55). – Одесса, 2013. – С. 64-68.

Лисеенко Е. В. Политическая культура современного украинского общества / Е. В. Лисеенко // Актуальні проблеми філософії та соціології. Випуск 1. - Одеса, 2014. –  С. 80-85.

Liseyenko E. V. Social factors of institutional changes in modern post-soviet society. – Politbook (Index Copernicus) -2014 - № 4 – P.100-106.

Лисеенко Е. В. Влияние Интернета на электоральное поведение: зарубежный опыт и украинские реалии // Е. В. Лисеенко /  Перспективы. - № 1(56), 2015 - С. 72-78.

Організаційна робота. Приймає участь у організації та проведенні міжнародної наукової конференції  «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання» (Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»).

Підвищення кваліфікації – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра соціології, 30.11.2009 – 30.12.2009; Університет менеджменту освіти НАПН України, м. Київ, 13.02. 2012 – 14.09.2012.