Перейти до контенту

Про кафедру

Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності – це базовий структурний підрозділ соціально-гуманітарного факультету Південноукраїнського Національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Кафедра є випускаючою із спеціальностей «Філософія», «Соціологія», «Менеджмент соціокультурної діяльності», а також здійснює науково-дослідну діяльність за напрямом «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання».

На кафедрі працюють видатні освітяни, доктори наук з філософії, соціології, політології, економіки, в тому числі за запрошенням - науковці з інших університетів Україні й світу.

Завідувач кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності – Борінштейн Євген Руславович

    Професор Євген Борінштейн

Ви отримаєте класичну освіту - на класичній кафедрі, в класичному університеті! Є цінності, які залишаються цінностями завжди!

Філософська освіта - це фундаментальна освіта, що надає вміння вільно мислити, вчить критичності, нестандартним підходам до повсякденних речей, розвиває гнучкість розуму і здатність до творчих рішень. Наші випускники відмінно адаптуються в соціумі, - часто більш успішно, ніж «вузькі» фахівці, адже придбана колись спеціальність може втратити актуальність, або стати неприбутковою, але здатність орієнтуватися в сучасному світі, вміння виділяти стратегічно важливі речі, засвоювати нові знання залишаються цінними в будь-які часи. Кафедрою розроблено програму дисциплін за напрямом «Філософія бізнесу», до якої входять: «Філософія економіки», «Філософія менеджменту», «Філософія грошей», «Аксіологічні виміри економічної людини», «Соціологія творчої діяльності»; «Маркетингові дослідження», «Демографія», «Реклама у професійній діяльності». Студенти, що обрали спеціальність «Філософія», окрім диплому бакалавра філософії державного зразка, отримають додатковий за напрямом «Філософія бізнесу».

Менеджмент соціокультурної діяльності - це мистецтво управління культурними проектами, підприємництво в творчій, медіа та видавничій сферах, адміністрування суб'єктів культурної діяльності, установ туризму й відпочинку, рекламних, PR-, консалтингових і рекрутингових агентств, музеїв, театрів, галерей, концертних майданчиків, коворкінгів тощо. Спеціальна пропозиція для абітурієнтів, які цікавляться спеціальністю «Менеджмент соціокультурної діяльності»: кафедрою розроблено програму дисциплін за напрямом «Менеджмент PR», до якої входять –  «Лінгвокультурологія», «Філософія PR», «Філософія логістики», «Дизайн реклами», «Маркетингові дослідження», «Соціологія масової комунікації», «Технології менеджменту в рекламі та PR», «Основи управління конфліктами в рекламі та PR діяльності».

Культурологія - це комплексна наука про культуру, що представляє цілісну картину світу культури та складових її культурних елементів. У сферу професійної діяльності випускників входять: аналіз культурних процесів, прогнозування їхнього розвитку, підготовка креативних, творчих програм; організація, продюсування, реклама, медіапланування й подальша координація культурних проектів, експертиза художніх цінностей. Спеціальна пропозиція для абітурієнтів, які цікавляться спеціальністю «Культурологія»: кафедрою розроблено програму дисциплін за напрямом «Масові комунікації у сфері культури та мистецтва», до якої входять: «Теорії соціалізації», «Ресурси міжнародного туризму», «Соціологія дозвілля та вільного часу», «Хмарні технології», «Теорія і практика презентації проектів», «Рекреаційні комплекси світу»,  «Міжкультурні комунікації», «Ігрові технології соціокультурної діяльності».

Кафедру створено рішенням Вченої ради університету. В структурі соціально-гуманітарного факультету та Університету кафедра здійснює важливі функції:

 • розробка робочих програм на підставі затверджених кваліфікаційних характеристик, навчальних планів і програм;
 • забезпечення безперервного удосконалення якості викладання навчальних дисциплін;
 • здійснення комплексного методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • здійснення підготовки і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів;
 • проведення роботи по розширенню зв’язків зі школою та громадскістю;
 • науково-дослідна робота кафедри значно розширює методологічну, предметну і функціональну проблематизацію сучасного філософського пізнання (на різноманітному дослідницькому матеріалі).

Історія кафедри розпочинається у 1992 році, коли рішенням Вченої ради університету вона була утворена. Очолив її відомий український філософ, дійсний член Української академії політичних наук та Інженерної академії України, доктор філософських наук професор Анатолій Іванович Кавалеров, науковець із значним досвідом керівної роботи. Працював на різних посадах, пов’язаних зі сферою освіти і науки – вчителем у загальноосвітніх школах, викладачем, доцентом, професором, завідувачем кафедри філософії і політекономії Рівненського педагогічного інституту, ректором Ізмаїльського педагогічного інституту, заступником голови Одеського обласного виконкому, головою комітету з питань науки і техніки Одеської обласної адміністрації. Працюючи ректором педагогічного інституту, Анатолій Іванович приділяв багато уваги поліпшенню матеріальної навчальної бази, розробці нових педагогічних технологій, науковому зростанню педагогічних кадрів. Як заступник голови облвиконкому займався проблемами організації та вдосконалення роботи навчальних закладів Одеської області, покращеннями їх матеріально-технічної бази. З 1992 року працював завідувачем кафедри філософії і соціології Південноукраїнського державного педагогічного університету ім.К.Д.Ушинського та був головою спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій з філософських проблем. Загальний педагогічний стаж А.І.Кавалерова становить більше ніж 58 років, у тому числі у ВНЗ – 49 та науковий – 42. А. І. Кавалеров – був головним редактором наукових фахових журналів ««Перспективи». Соціально-політичний журнал» (від 1996), «Наукове пізнання: методологія та технологія» (від 1998). Сфера наукових інтересів: онтологія, соціальна філософія, філософія освіти та історії, історія філософії України, соціологія, логіка, педагогіка. Значний вклад у розвиток та становлення кафедри зробили професор М.С.Дмитрієва та професор А. А. Чунаєва.

Маргарита Степанівна Дмитрієва – доктор філософських наук, професор, дійсний член Міжнародної академії оригінальних ідей. Понад 20 років займалася проблемами соціального управління і менеджменту, керувала аспірантами, розробляли і читала курси з філософії, логіки і методології науки. Автор монографій з менеджменту та управління, учений секретар Одеської філософської спілки, організатор і керівник Клубу молодих вчених, заступник редактора наукового журналу «Наукове пізнання: методологія та технологія».
Чунаєва Ангеліна Акиндинівна – доктор філософських наук, професор, була членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій з філософії, автором монографій з проблем діалектики і методології пізнання, аксіології, підручників з філософії. Керувала аспірантурою, була членом редколегії журналу «Наукове пізнання: методологія та технологія».

Значно посилив науковий потенціал кафедри Аркадій Васильович Мисуно. Він є автором більше 85 наукових робіт, у тому числі 5 учбових посібників та 4 монографій, серед яких – «Суспільство гарантованих можливостей». Довгий час Аркадій Васильович був заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій. Засновник та відповідальний редактор науково-публіцистичного журналу «Монастирський острів».

З 2013 року кафедру очолює доктор філософських наук, професор, Євген Руславович Борінштейн. Завдяки його ініціативі на кафедрі були відкриті спеціальності «Соціологія» та «Менеджмент соціокультурної діяльності», розроблена програма творчої розвитку особистості, другий рік успішно функціонує «Школа логістики», де студенти різних напрямів та вищих навчальних закладів можуть отримати знання про можливості застосування своїх зусиль та навичок. У школі виступали представники різних фірм, компаній, видатні науковці. Євген Руславович Борінштейн є головою спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій з філософії Д 41.053.02, головним редактором наукових фахових видань ««Перспективи». Соціально-політичний журнал», «Наукове пізнання: методологія та технологія», членом спеціалізованої вченої ради Д 41.053.06 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук.

Основні наукові напрямки діяльності:

 • трансформація цінностей та ціннісних орієнтацій особистості в освітньому процесі;
 • освіта як провідний напрямок реалізації морально-етичних цінностей;
 • характеристики нової соціокультурної реальності в контексті трансформації сучасного суспільства;
 • роль молоді у культурнотрансформаційних змінах сучасного суспільства;
 • соціокультурна адаптація до умов трансформації суспільства.