Перейти до контенту

Конференції

Міністерство освіти і науки України

Державний заклад

«Південноукраїнський Національний

Педагогічний Університет імені К. Д. Ушинського»

ЗАПРОШУЄ

взяти участь у роботі Міжнародноїнауковоїконференціїстудентів, молодихвчених та науковців

«МЕТОДОЛОГІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ СУЧАСНОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ПІЗНАННЯ»

Конференція відбудеться 22-23 травня 2020 року

у Державному закладі «Південноукраїнський національний

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

(м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, 3-й поверх, 74 аудиторія).

На конференції запланована робота секцій за наступною тематикою:

- методологіясучасногопізнання;

-трансформаційніпроцеси в сучасномусуспільстві;

-сучасніпідходи до вивченняцінностей та цінніснихорієнтацій;

-філософіяісторії в сучасномувимірі;

-філософсько-освітніпарадигмисучасногосуспільства;

-філософія синергетики.

Робочімови – українська, російська, англійська.

Форма участі – очна та заочна

 

Для участі в конференції необхідно до 15 травня 2020 року надіслати на адресу електронної пошти оргкомітету druk.kaffilos@gmail.com(Одеса) наступні матеріали:

 1. заявку на участь уроботіконференції (форма додається);
 2. тезидоповідіоформленні у відповідності до вимогоргкомітету;
 3. копіюплатіжного документу.

Матеріаликонференціїприймаються у вигляді тез.

Публікація тез здійснюється при залученніавторськихкоштів – 40 грн. за 1 (одну) сторінку.

Кошти за публікацію тез можнасплатити на карту Приватбанку4149 4991 1387 4711на ім’я Атаманюк ЗоїМиколаївни (Одеса).

Пересиланняматеріалівконференції – за рахунокучасників.

Деталі на сайтікафедрифілософії, соціології та менеджменту соціокультурноїдіяльності: https://fisomenku.science/

За результатами конференції є можливістьнадрукуватиматеріали, щостосуютьсярезультатіворигінальнихнауковихдосліджень і розробок з філософії (статті) унаукових журналах“Перспективи”. Соціально-політичний журнал”, “Науковепізнання: методологія та технологія”. Деталі на сайтах журналів:

https://np.fisomenku.science/

https://p.fisomenku.science/

За додатковоюінформацієюзвертатисядоорганізаційногокомітетуконференції:

65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, каб. 74.

Атаманюк Зоя Миколаївна (тел. 0633792910)

БалашенкоІннаВалеріївна (тел. 0677145133)

Оргкомітетконференції

 

Міністерство освіти і науки україни

 Державний заклад

“ПівденноукраїнськийНаціональний

Педагогічний Університет імені К. Д. Ушинського”

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 ЗАПРОШУЄ

 

взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової інтернет-конференції

“ОСВІТА ТА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ”

Конференція відбудеться 24-25 квітня 2020 року

на базі інтернет-ресурсу кафедри

філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

ДЗ “Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К.Д.Ушинського”

 

На конференції запланована робота секцій за наступною тематикою:

- освіта XXI століття: інновації та перспективи розвитку;

-  стан та проблеми реформування системи української освіти;

- філософія освіти перед викликами сучасності;

- молодь в освітньому просторі: механізми соціалізації та самореалізації;

- соціальна адаптація особистості в умовах суспільних трансформацій;

- ціннісні орієнтири та культурні практики особистості в українському суспільстві;

- девіації та суспільні рухи у соціальному просторі сучасної України.

 

Робочі мови – українська, російська, англійська.

Форма участі – очна та заочна

 

Для участі в конференції необхідно до 20 квітня  2020 року надіслати на адресу електронної пошти оргкомітету druk.kaffilos@gmail.com (Одеса) наступні матеріали:

 1. заявку на участь у роботі конференції (форма додається);
 2. тези доповіді оформленні у відповідності до вимог оргкомітету;
 3. копію платіжного документу.

 

Заявка

на участь у роботі всеукраїнської наукової інтернет-конференції,

“Освіта та соціалізація особистості”

ПІБ учасника
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Місце роботи (навчання)
Контактні телефони
Адреса
Е-mail
Тема доповіді
Номер та назва секції
Форма участі (очна/заочна)

 

Матеріали конференції приймаються у вигляді тез або статті.

Публікація тез здійснюється при залученні авторських коштів – 40 грн. за 1 (одну) сторінку.

Вартість публікації статті – 500 грн.

Кошти за публікацію тез чи статті можна сплатити на карту Приватбанку 4149 4991 1387 4711 на ім’я Атаманюк Зої Миколаївни (Одеса).

Пересилання матеріалів конференції – за рахунок учасників.

Тези та примірники журналів з публікаціями учасників будуть надіслані поштою після проведення конференції.

Деталі на сайті кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності: https://fisomenku.science/

 

Вимоги до оформлення тез доповіді

Обсяг доповіді від 2 до 5 сторінок формату А4

Шрифт TimesNewRoman

Розмір 14 пунктів без переносів

Міжрядковий інтервал – 1,5

Поля верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см.

Формат роботи: Місгоsoft Word – (*.doc)

Текст повинен бути вирівняний по ширині сторінки.

Статті будуть опубліковані у наукових фахових виданнях:

– у науковому фаховому журналі з філософії “Перспективи”. Соціально-політичний журнал”;

– у фаховому виданні з філософії “Наукове пізнання: методологія та технологія”;

Вимоги до статей:

У наукові журнали “Перспективи”. Соціально-політичний журнал”, “Наукове пізнання: методологія та технологія” приймаються матеріали, що стосуються результатів оригінальних наукових досліджень і розробок з філософії.

Мова – українська, російська, англійська (за вибором).

Кожна стаття супроводжується рецензією доктора наук. До статті авторів, які мають вчений ступінь доктора наук, рецензія не додається.

Згідно з вимогами МОН України стаття повинна містити: актуальність проблеми, аналіз останніх наукових досліджень, мету роботи, виклад основного матеріалу дослідження, висновки та перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямку, список використаної літератури.

Тексти статей приймаються по електронній пошті (e-mail: druk.kaffilos@gmail.com (Одеса) у вигляді вкладеного файлу, виконаного згідно наведених нижче вимог.

До статті додаються:

– рецензія доктора наук та наукового керівника (для аспірантів та пошукачів);

– файл з відомостями про авторів (прізвище, ім'я, по батькові повністю, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи (повністю без скорочень), номери службового та домашнього телефонів, поштова адреса, адреса електронної пошти). Якщо авторів декілька – потрібно вказати, хто з авторів представляє авторський колектив;

 • ПІБ автора, назва статті, анотації та ключові слова – трьома мовами (українською, російською, англійською);
 • резюме англійською мовою загальним обсягом 2000-4000 знаків.

Вимоги до оформлення статей:

 • Обсяг статті – від шести сторінок тексту (20 000 знаків), оформленого відповідно до представлених вимог.
 • Стаття набирається в редакторі MS Word, формат А4. Поля: верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм; ліве – 20 мм, праве – 20 мм.
 • Загальні вимоги до формату тексту: шрифт TimesNewRomanCyr, міжрядковий інтервал – одинарний.

Вимоги до кожного елементу статті об'єднані в таблицю:

 

Елемент статті Технічні вимоги до елемента статті

(розмір шрифту, стиль, величина абзацу, вирівнювання, інтервал)

УДК 12, жирний, без абзацу, вирівнювання по правому краю
ORCID

(за наявності)

12, жирний, без абзацу, вирівнювання по правому краю
Ініціали та прізвища авторів 12, напівжирний, без абзацу, вирівнювання по центру
Місце роботи 12, курсив, без абзацу, вирівнювання по центру
Назва статті 14, напівжирний, заголовний, без абзацу, вирівнювання по центру
Анотація 12, напівжирний, абзац 5 мм, вирівнювання по ширині сторінки
Ключові слова 12, абзац 5 мм, вирівнювання по ширині сторінки, курсивом
Текст статті 14, абзац 5 мм, вирівнювання по ширині сторінки
Література, посилання і примітки 12, без абзацу, вирівнювання по ширині сторінки
 • Малюнки і таблиці набираються шрифтом TimesNewRoman 9 з одинарним міжрядковим інтервалом. Малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і заливок не допускається!
 • Формули слід набирати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати в круглих дужках (2).
 • Стаття повинна містити прізвища авторів, назву статті, анотацію та ключові слова трьома мовами – українською, російською та англійською (розміщуються безпосередньо за назвою статті).
 • Бібліографічні посилання по тексту проставляються в квадратних дужках: [номер позиції]. Рекомендована кількість літературних джерел не менш 6.
 • При наявності приміток у кінці статті бібліографія та примітки розміщуються з наскрізною нумерацією у порядку згадування їх у тексті.

 

ОПЛАТА за видання збірників для громадян України

Вартість публікації становить 500 гривень за статтю, виконану згідно вимог редакційної колегії та МОН України. У ціну включено: публікацію статті у журналах та вартість авторського примірника.

На одну статтю (незалежно від кількості авторів) видається один авторський примірник журналу. У разі потреби додаткові примірники можуть бути замовлені заздалегідь.

Вартість 1 додаткового журналу “Перспективи”. Соціально-політичний журнал” – 80 грн.,  “Наукове пізнання: методологія та технологія”  – 130 грн.

 

За додатковою інформацією звертатися до

організаційного комітету конференції:

Адреса оргкомітету:

65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, каб. 74.

Деталі на сайтах журналів:

https://np.fisomenku.science/

https://p.fisomenku.science/

З питань конференції звертатися:

у м. Одеса:

Атаманюк Зоя Миколаївна (тел. 0633792910)

Балашенко Інна Валеріївна (тел. 0677145133)

 

Заявку подавати за адресою (e-mail: druk.kaffilos@gmail.com)

 

Оргкомітет наукової інтернет-конференції

“Освіта та соціалізація особистості”

 

Міністерство освіти і науки України

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»

кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

Південно-Українське відділення Соціологічної асоціації України

 м. Одеса

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Запрошуємо викладачів, студентів, магістрантів, аспірантів та усіх бажаючих взяти участь у

Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих вчених

"Південноукраїнські наукові студії",

яка відбудеться

11 грудня 2019 року за адресою вул. Старопортофранківька, 34, ІІ поверх, філологічний факультет, аудиторія № 52 о 10:00

Орієнтована тематика (може бути розширеною та доповненою)

 1. Сучасне українське суспільство: напрями та тренди соціальних процесів.