Перейти до контенту

Атаманюк З. М.

Атаманюк Зоя Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент.

 

Навчальна робота. З.М.Атаманюк викладає такі навчальні дисципліни – «Історія філософії в Україні» для студентів-спеціалістів Інституту мов світу спеціальності «Філологія», для студентів 5 курсу Історико-філософського відділення спеціальності «Історія» та для студентів-філософів 2 курсу цього ж відділення; «Філософія Нового часу» – для студентів 3 курсу Історико-філософського відділення спеціальності «Філософія»; «Філософія історії» для студентів-філософів 4 курсу Історико-філософського відділення.

Методична робота.

Атаманюк Зоя Миколаївна розробила нормативні і робочі навчальні програми курсів «Філософія»  для студентів другого курсу Інституту фізики і математики та для студентів-істориків першого курсу історико-філософського відділення; «Філософія Нового часу», «Філософія історії» – для студентів третього і четвертого курсів історико-філософського відділення спеціальності «Філософія». «З.М.Атаманюк розробила та видала навчально-методичні видання для проведення самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія філософії в Україні».

Наукова робота. Наукова тема кафедри – «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання»

Розділ науково-дослідної роботи – «Соціально-філософські засади свободи як чинника соціокультурних трансформацій сучасного українського суспільства».

Аналіз свободи як соціального феномену стає нагальною потребою українського суспільства і обумовлює необхідність ґрунтовного вивчення та конструктивного дослідження таких її аспектів:

 • розгляд соціокультурного контексту свободи у зв’язку зі становленням особистості нового типу на фоні певної девальвації класичних ліберальних цінностей, притаманної сучасному українському суспільству;
 • онтологічне підґрунтя свободи як основоположної цінності сучасного суспільства в процесах розгортання соціальних вимірів свободи в умовах формування в Україні демократичної, правової та соціальної держави;
 • теоретичне відображення процесу становлення в Свободи як української національної ідеї.

З теоретико-методологічної точки зору звернення до проблеми свободи зумовлено тим, що практично всі попередні підходи до вивчення свободи імпліцитно виходили з домінування розгалуженої системи її обмежень, унормованої та пристосованої до історичних, економічних та інших реалій нашого часу. А це в свою чергу передбачало чітке визначення центрів примусу — окремих осіб, державних інститутів, тих або інших суспільних груп. Звернення до феномену свободи в умовах соціокультурних трансформацій спонукає до вивчення її як самостійного явища, що визначає діяльність як окремих особистостей, так і інститутів суспільства в межах їх самореалізації (самоздійснення).

 

Основні наукові праці 2013-2016 рр.

 1. Вплив системи освіти на формування інформаційного суспільства // Зб.матеріалів регіональної міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасності: стан та перспективи їх вирішення в Україні».- Одеса. – 8 січня 2013.- С.7-8
 2. Філософське знання в системі сучасної освіти // Зб.матеріалів регіонального міжвузівського науково-практичного семінару «Мова філософської культури».- Одеса. – 16 березня 2013.- С.37-38.
 3. Роль інформатизації освіти та формування інформаційної культури особистості / З.М.Атаманюк // Наукове пізнання: методологія та технологія.- 2013.- № 1(30).- С.4-9.
 4. Зв'язок системи освіти та інформаційного суспільства // Матер.конф. «68-ма наково-технічна конференція». – Одеса. – Ч.ІІ, 2013. – С.86-87.
 5. Формування духовності української нації: релігійність у творчості В.Липинського // Матер.всеукраїнської наукової конференції «Освіта та соціалізація особистості». – Одеса – Дніпродзержинськ, 2014. – С.7-8.
 6. Актуальні проблеми освіти в умовах глобалізації//Матер.ІІІ Всеукр. Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науковий діалог «Схід – Захід». – Камянець-Подільський – Дніпропетровськ, 2014. –С.64-66.
 7. Проблемне поле філософії освіти крізь призму цінностей // Матер. Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті професора А.І.Кавалерова «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання». – Одеса, 2014. – С.71-72.
 8. Поняття національної еліти у соціальній філософії //Зб.матер. міжвузівського круглого столу «Ділові переговори в бізнесі». – Одеса: ФУФ ІМС, 2014. – 56 с.– С.48-50.
 9. Історія філософської думки в Україні //Навчально-методичний посібник. – Одеса: Інформаційно-видавничий центр Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського, 2014. – 34 с.
 10. Атаманюк З.М. Специфіка освіти як соціального інституту// Матер. Міжнародної науково-практичної конференції «Особливості та тенденції розвитку правотворчості в умовах трансформації суспільства». – Одеса: ВМВ, 2015.- С.156-157.
 11. Атаманюк З.М. Одиного ли человечество во вселеной / Атаманюк З.М., Ангелова Г // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Філософські читаня». – Одеса: ФУФ, 2015. – С.6-8.
 12. Атаманюк З.М. Соотношение понятий «бытие» и «реальность»/ Атаманюк З.М., Жиенко Ж.// Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Філософські читаня». – Одеса: ФУФ, 2015. – С.8-10.
 13. Атаманюк З.М. Єдність і відмінність понять «світосприйняття», «світогляд», «світорозуміння» / Атаманюк З.М., Любчак А.// Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Філософські читаня». – Одеса: ФУФ, 2015. – С. 12-14.
 14. Атаманюк З.М. Сутність проблеми співвідношення об’єкта та предмета пізнання /Атаманюк З.М., Нєдова О. // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Філософські читання». – Одеса: ФУФ, 2015. – С.15-17.
 15. Атаманюк З.М. Природа и сущность человека /Атаманюк З.М., Михаэли М. // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Філософські читання». – Одеса: ФУФ, 2015. – С. 10-12.
 16. Атаманюк З.М. Філософія освіти Григорія Сковороди // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Освіта та соціалізація особистості». – Одеса-Дніпропетровськ. – 2015, С.82-84.
 17. Атаманюк З.М. Цінності української культури через призму поглядів Г.С.Сковороди//Фахове видання. Перспективи. – 2015. - № 1 (63). – С.19-25.
 18. Атаманюк З.М. Мотив свободи у філософії Григорія Сковороди / З.М.Атаманюк // Наукове пізнання: методологія та технологія. -
 19. Атаманюк З.М. Місце філософії в системі сучасної освіти / З.М.Атаманюк // Матеріали міжвузівського круглого столу «Філософія: сьогодні, завтра й навіщо». – Одеса, 19 листопада 2015. – С.10-13.
 20. Атаманюк З.М. Свобода як фундаментальна цінність / З.М.Атаманюк // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Глобальні проблеми сучасності у контексті історико-філософського знання» – Одеса-Дніпропетровськ. – 2016. - С.21-22.
 21. Атаманюк З.М. Формування цінності свободи засобами освіти та виховання / З.М. Атаманюк  // Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції «Освіта та соціалізація особистості». – Одеса-Дніпропетровськ. – 2016. -  С.78-79.
 22. Атаманюк З.М. Вплив фундаментальних цінностей свободи на соціокультурні трансформації сучасного українського суспільства/ З.М. Атаманюк  // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Методологія та технологія сучасного наукового пізнання» – Одеса, 2016. - С.158-159.
 23. Атаманюк З.М. Свобода як духовно-суспільний феномен (здано до друку)
 24. Атаманюк З.М. Роль свободи у сучасній українській освіті (здано до друку)

 

Організаційна робота. Приймає участь у виховній роботі студентів, є куратором групи студентів-філософів 4 курсу історико-філософського відділення.

Підвищення кваліфікації – з 31 жовтня по 30 листопада 2013 року стажувалася без відриву від основного місця роботи в Одеській державній академії будівництва та архітектури на кафедрі філософії, політології, психології та права за фахом «Філософія».